عیب یابی کلی . بازسازی و ترسیم نقشه برق ساختمان

عیب یابی کلی برق ساختمان


عیب یابی، رفع اتصال،قطعی برق سه فاز بدون تعویض قطعه تا یک ساعت

185,000 تومان


عیب یابی، رفع اتصال،قطعی برق تک فاز(ساختمان مسکونی) بدون تعویض قطعه تا یک ساعت

120,000 تومان

بازسازی برق ساختمان


بازسازی برق ساختمان اداری،صنعتی و مسکونی با بازدید رایگان با توجه به امور مورد نیاز بصورت توافقی انجام می گردد.

 

ترسیم نقشه برق ساختمان


ترسیم نقشه برق ساختمان از متری

7,500 تومان